baner
CSR (ang. Corporate Social Responsibility) jest strategią zarządzania, zgodnie z którą Wastech recycling w swoich działaniach uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z interesariuszami spółki.

Projekt zrealizowany w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach konkursu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z środków przeznaczonych na wdrożenie przez PARP.

OBSZARY WDRÓŻENIA:

Relacje z pracownikami – Spółka opracowała Program dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wdrożyła system motywacji i rozwoju swoich pracowników.


Naszym głównym celem jest zapewnienie optymalnych warunków pracy dla przyszłych i obecnych pracowników.

Dążymy do

• zwiększenia udziału pracowników w rozbudowie spółki

• ciągłego ulepszania systemu dzialenia się wiedzą i doświadczeniem wśród osób zatrudnionych

• integracji zespołu

• jednoczenia pracowników w dążeniu do wspólnego celu

• rozwoju zawodowego

Do najważniejszych grup interesariuszy w tym zakresie należą:

• Kadra zarządzająca – składająca się z założycieli spółki

• Pracownicy – osoby zatrudnione na podstwie umowy o pracę

• Współpracownicy – soby fizyczne i jednoosobowe podmioty gospodarcze współpracujące ze spółką na podstawie umów cywilnoprawnych.


Środowisko naturalne – Został przeprowadzony Audyt środowiskowy (LCA), nastąpiło wdrożenie Normy ISO 14001 (Systemu Zarządzania Środowiskowego) oraz zakupiliśmy sprzęt, który przyczynia się m.in. do optymalizacji zużywanego papieru w biurze.


Minimalizujemy zagrożenia wynikające z ingerencji przedsiębiorstw w środowisko naturalne. Zrównoważone prowadzenie naszej działalności jest związane z zapewnieniem odzysku i recyklingu odpadów oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Dążymy do:

• zwiększenia i utrzymania przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie Normy ISO 14001 oraz założeń wynikających z analizy cyklu życia produktu (LCA)

• utrzymywania standardów wynikających z prowadzenia eko-biura

• poprawy świadczonych usług w całym etapie cyklu życia

• inwestowania w zieloną infrastrukturę przedsiębiorstwa

Do najważniejszych grup interesariuszy w tym zakresie należą:

• Społeczność lokalna

• Pracownicy Wastech Recycling

• Kadra zarządzająca

• Dostawcy

• Klienci


Zaangażowanie społeczne – Spółka przeprowadziła akcje edukacyjne dla dzieci wieku przedszkolnym na terenie Warszawy i okolic, zamierza wdrożyć standard raportu odpowiedzialności społecznej (GRI) oraz podjęła działania w kierunku rozszerzenia komunikacji ze społecznością lokalną.


Kluczowym zasobem, który oferujemy społeczeństwu jest specjalistyczna wiedza w obszarze ochrony środowiska naturalnego. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, spółka realizuje usługi doradcze w tym zakresie, co jednocześnie stanowi naszą przewagę konkurencyjną.

Dążymy do:

• usprawnienia komunikacji zewnętrznej spółki

• zwiększenia edukacji ekologicznej społeczności lokalnych

• wzmocnienia współpracy z kontrahentami w całym łańcuchu dostaw

• zwiększenia skali efektywności programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem naszej działalności na społeczeństwo

Do najważniejszych grup interesariuszy w tym zakresie należą:

• Przedsiębiorcy – z sektora prywatnego

• Dzieci – biorące udział w akcji edukacyjnej „Zielone przedszkole”

• Sojusznicy strategiczni

• Dostawcy

• Kontrahenci

• Klienci


Zaangażowanie społeczne – kontrahenci i klienci.


Zapewniamy indywidualne podejście do naszych klientów, między innymi poprzez szybkie reagowanie na ich potrzeby.

Przy wyborze kontrahentów kierujemy się nie tylko względami ekonomicznymi, ale również zaangażowaniem społecznym potencjalnego partnera.

Dążymy do:

• przejrzystości naszych działań, m.in. poprzez udostępnianie Polityki Zarządzania Jakością

• spełniania oczekiwań naszych interesariuszy pod względem walorów ekologicznych

• wzmocnienia współpracy z kontrahentami w całym łańcuchu dostaw

• organizacji cyklicznych spotkań z interesariuszami kontekstowymi i kontraktowymi

Do najważniejszych grup interesariuszy w tym zakresie należą:

• Sojusznicy strategiczni

• Dostwcy

• Kontrahenci

• Klienci

• Instytucje finansujące

• Organizacje rządowe

• Organizacje lokalne

STRATEGIA CSR WASTECH RECYCLING SP. Z O.O.

pasek_CSR

Written by Robert Gazarkiewicz