Przygotowanie potrzebnej dokumentacji w związku z prowadzoną działalnością z zakresu ochrony środowiska m.in. :

• pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami

• pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza

• raporty (oceny) oddziaływania na środowisko,

• karty informacyjne przedsięwzięcia

• pozwolenia zintegrowane,

• operaty wodnoprawne,

• przeglądy ekologiczne,

• analizy krajobrazowe: analizy i waloryzacje stanu krajobrazu w sąsiedztwie planowanej inwestycji (środowisko przyrodnicze, kulturalne i wizualne), określenie wpływu inwestycji na walory krajobrazowe, propozycje środków kompensujących /minimalizujących,

• inwentaryzacje przyrodnicze: analiza i inwentaryzacja zasobów przyrody, monitoring ornitologiczny i siedliskowo-florystyczny.

• naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

• przygotowanie zaległej sprawozdawczości (korzystanie ze środowiska, odpady, OPAK, KOBIZE)